Terroir – Tradition – Typiskhet

Vi är pionjärer med 20 års framgångsrikt kulturellt arbete och direktkontakt med mer än 60 handplockade och passionerade producenter som har gjort ett modigt och stark val mot industriell standardisering. Vi tillhandahåller utsökta produkter som är i starkt band med territoriet och våra kontakter sträcker sig inte enbart till producenter men även till grön turism, hospitality, djur och växter…. för att vi tror att det handla om en livsstil som vi vill förmedla och ge möjligheten att delta i. Vi är idag unika i vårt breda sortiment av premiumprodukter.

Vi ser vårt arbete som en mission med fokus på produkter och producenter som värdesätter bondtraditioner, hållbart jordbruk, traditionell tillverkning (SGT), säsongs- och nischprodukter. Med våra stora ”know how” om produkter, regioner och tillverkningsmetoder och Italien i allmänhet förmedlar vi entusiasm och kunskap med utbildningar, studieresor, evenemang i form om food entertainment.

 

 

Integritetspolicy  (GDPR)

Allmänt om GDPR

 Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

 

Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår gäst skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

 

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail, foto etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Italiana Food Selections ,556362-6513,Box 1180 131 27 Naka Strand är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.
 

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt nu levande person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter när ditt företag/du registreras som kund, när du gör beställningar, när du kontaktar oss, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i event eller utbildningar etc. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, organisationsnummer eller personnummer samt betalningsinformation. Det kan också gälla bilder som behandlas i dator – även om inga namn nämns, eller olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person. I samband med att vi samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur länge vi avser att behålla dem.

 


        Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras och bearbetas i vårt affärssystem och lönesystem på vår egen server

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Italiana Food Selections behöver inte inhämta samtycke från dig som kund hos oss då  ett kundavtal ingås när en första order läggs. Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

• För att registrera dig som kund/kontaktperson
• För att skapa inloggningsuppgifter till e-handel och andra digitala tjänster
• För att bearbeta dina beställningar, leveranser
• För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
• För att kontakta dig vid eventuella problem med beställning och/eller leverans
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
• För att hantera bokningar av event, mässor, utbildningar
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev, kampanjtidningar eller annan information/kommunikation

• För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar
• För att utföra kreditkontroller av företag som registreras som kund eller ansluts till nya tjänster
• För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information
• För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
• För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster
• För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
• För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

Vidare, för att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser, behöver vi behandla uppgifter om den fordran som är obetald, avtalet och andra omständigheter kring köpet som ligger till grund för fordran, samt eventuella delbetalningar. För att bedöma vilken inkassoåtgärd vi ska vidta behöver vi även veta något om din ekonomiska situation, levnadsförhållanden, övriga skulder och eventuella utmätningar. Av den anledningen samlar vi in ekonomisk information och skuldinformation från externa leverantör, såsom kreditupplysningsbolag och myndighet. I samband med detta får dessa aktörer del av vissa av dina personuppgifter. Utifrån uppgifterna bestämmer vi vilket typ av kravbrev som ska skickas, om vi ska vidta rättslig åtgärd såsom ansöka om betalningsföreläggande, starta process vid domstol eller ansöka om verkställighet. I vissa fall bestäms detta med hjälp av metoder som profilering och ingår i en automatiserad process. Det innebär att beslut om åtgärd tas automatiskt efter förutbestämda variabler snarare än att en handläggare manuellt tar beslut i varje enskilt ärende.
 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Däremot hanteras ibland distribution av nyheter, inbjudningar och annan marknadsföring gemensamt för flera kunder.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. IFS är skyldigt att på eget bevåg ta bort personuppgifterna när de inte längre behövs för att uppnå de angivna syftena. Tiden för lagring varierar därför. Nedan beskrivs hur IFS hanterar lagringstider utifrån respektive huvudsakligt syfte.

Personuppgifter som har samlats in under ett inkassoärende sparas i 36 månader efter att inkassoärendet avslutats.Personuppgifter som har samlats för att administrera kundförhållandet, och i förekommande fall för att bedöma kreditvärdighet hos kund, bolagsman eller borgensman sparas i 12 månader efter att kundrelationen upphör och parternas mellanhavanden slutligen har reglerats, Uppgifter som samlats in för att utveckla, analysera och marknadsföra IFS verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den sista kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Du som har ingått i ett kundavtal med Italiana Food Selections har rätt från och med den 25 maj 2018 att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Tråkigt tycker vi eftersom vi gärna vill erbjuda dig som vår vän, bra erbjudanden och bättre service.  Oaktat ovan nämnda lagringstider kan IFS lagra uppgifter längre för ändamålet att försvara och tillvarata rättsliga anspråk. Personuppgifter som är nödvändiga för fakturering och redovisning inom ramen för bokföringsändamål sparas alltid fram till och med det sjunde (7) året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.
Kontakta oss genom brev alternativt via e-post, info@italianafoodselections.se

Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:
• Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
• Utan kostnad (dock en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.
• Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
• Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
• Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning.
• Avstå från riktad marknadsföring.
• Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).
• Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

 

Du kan vara trygg med oss

Vidare ser vi till att våra IT-system och andra platser där vi lagrar personuppgifter skyddas mot att obehöriga personer ska kunna komma åt informationen, exempelvis genom virusskydd, höga lösenordskrav, loggning i system och så vidare.När vi behöver överföra personuppgifter mellan oss och en part utanför vår miljö, exempelvis vår kund, ser vi till att använda ett säkert överföringssätt.Slutligen ser vi till att säkerhetskopiera våra system och register för att undvika att viktig information om dig förloras. Italiana Food Selections uppmanar alla innehavare och användare av våra registreringssystem att inte föra in anteckningar av känslig karaktär .Du som kund har alltid rätt att få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som lagras i fritextfält i kundregistret.

 

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder inte cookies! På vissa delar av webbplatser används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner exempelvis möjlighet att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.
 

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Italiana food Selections får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar

 

Länkar

Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser.


              Personuppgiftsansvarig

Italiana Food Selections Box 1180  131 27 Nacka Strand ,Sverige Telefon: +46 (8) 14 30 33
Företagsregister: Bolagsverket. Organisationsnummer: 556362-6513 .Momsregistreringsnummer: SE556362-651301

Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till info@italianafoodselections.se  för hjälp.

 

Ja, det var nog allt!
Nu när detta är överstökat välkomnar vi dig att bli en trogen kund av Italiana Food Selections & the ”Great taste of Italy!”

Hoppas vi ses snart, vännerna på Italiana Food Selections